Над 9 300 000 лв. ще е бюджетът на Тошево

Kметът на Община Генерал Тошево Димитър Михайлов изготви и представи годишния отчет на изпълнението и приключването на общинския бюджет и проекта за бюджет 2011 г. за публични обсъждания на среща с обществеността на Генерал Тошево днес от 10.00 часа в залата на третия етаж на Общинска аминистрация.

Над 9 300 000 лв. ще е бюджетът на Тошево

От проектобюджет 2011 г. на Генерал Тошево става ясно, че основната му цел е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на Общината. Проектобюджетът за 2011 г.  има за приоритет усвояването на средства по Оперативните програми на Европейският съюз, както и към подобряване облика на населените места в Общината, най-вече в общинския сграден фонд, уличната и общинска пътна мрежа, благоустрояването и други. 

Приходната част на проектобюджета на Община Генерал Тошево за 2011 г. възлиза на 9 356 241 лв. Средставата за делегираните от държавата дейности са 3 832 344 лв.

 

При разработка на капиталовата програма за 2011 г. ще се имат предвид предложенията на граждани, бизнес структури, кметове на населени места и други. Финансирането на тази програма ще се извърши със средства около 1 100 000 лв. от които целеви в размер на 354 300 лв. и собствени в размер над 700 000 лв.

 

И през 2011 г. ще продължи усвояването на средства по спечелените европейски проекти и работата по разработване и кандидатстване за спечелването на нови проекти като един от основните източници, обезпечаващи финансово развитие на Община Генерал Тошево.

 

От отчета за Бюджет 2010 става ясно, че изпълнението на приходите по бюджета за 2010 г. са в размер на 9 470 013лв. От тях получени трансфери и субсидии от централния бюджет са в размер на 5 659 494 лв., а от други Министерства в размер на 554 849 лв. Данъчните приходи са в размер на 890 498 лв. и неданъчните приходи в размер на 2 413 328лв.

 

Изпълнението на разходната част на бюджета за 2010 г. е в размер на 8 760 239 лв. Като най-голям дял по видове разходи заемат заплати и осигуровки в размер на 4 156 284 лв.