Автоматизират няколко ключови регистръра

Няколко ключови регистъра, част от 100-те е-услуги, ще бъдат напълно автоматизирани в рамките на проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”. В списъка влизат регистрите за БУЛСТАТ, актове за смърт, раждане и брак, личните данни (гражданско и административно обслужване ГРАО), имотите и кадастъра, съобщи МТИТС.

Автоматизират няколко ключови регистръра
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет” и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектирането на услугите е в напреднал етап, а след избора на изпълнител има готовност да стартира тяхната реализация, стана ясно вчера на кръгла маса с представители на ИКТ бизнеса. Усъвършенстването на избраните услуги ще намали значително времето за тяхното изпълнение. Например, Агенция по вписванията издава в момента около 260 000 удостоверения годишно, свързани със Закона за кадастъра и имотния регистър. Тези документи няма да бъдат необходими след въвеждане на електронна услуга за междуведомствена служебна проверка на съответната информация. Други цели на проекта са промени в нормативна уредба, които да улеснят поетапното въвеждане на електронно управление, както и обучение на служители от централната и общинската администрация.