Общината ще кандидатства с проект за разкриване на звено за услуги в домашна среда

Предложението беше гласувано на редовното заседание на Общински съвет днес

Общината ще кандидатства с проект за разкриване на звено за услуги в домашна среда

Проектът "Ръка за помощ", на стойност около 250 000 лева, предвижда почасови услуги в три направления: дейности за лична помощ, вкл. медико-социални, като помощ при поддържане на лична хигиена, при обличане и събличане, при хранене и т.н., дейности за социална подкрепа в общуването и поддържането на контакти, посещения на културни мероприятия и др., и комунално-битови дейности: пазаруване, чистене, дребни битови ремонти, приготвяне на храна, помощ при ползване на административни услуги.


 

Звеното за социални услуги ще бъде разкрито към Домашния патронаж за срок от една година. От 2004 година насам, община Добрич разви услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" на проектен принцип. До септември продължава услугата "Личен асистент". След изтичането на сроковете на проектите обаче, възрастните и хората с увреждания, които се нуждаят от помощта им, отново са в пълна изолация. Част от тях имат и близки, които изпитват огромни затруднения при включването си или задържането на пазара на труда. Това е основната причина общината да кандидатства за финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема "Помощ в дома".

 

По последни данни на дирекция "Социално подпомагане", регистрираните лица с увреждания в Добрич са 4680, в т.ч. 209 деца, 1610 са хората в трудоспособна възраст, а 2861 - в пенсионна.