В Шабла ще събират разделно старите електроуреди и батериите

Организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и на негодни за употреба батерии и акумулатори “ЕКОБАТЕРИ” АД, съвместно с ОБЩИНА ШАБЛА, стартират проект за разделното събиране на стари електроуреди и батерии, генерирани от населението на общината.

В Шабла ще събират разделно старите електроуреди и батериите

Услугата по разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ще бъде предоставяна безплатно за населението, на база постъпили заявки от домакинствата на територията на община Шабла на телефон: 0887 77 19 73 begin_of_the_skype_highlighting              0887 77 19 73      end_of_the_skype_highlighting или на електронни адреси order@makmetal.eu и eco@ob-shabla.org (всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. и в събота от 9,00 ч. до 16,30 ч).Първата акция по събиране и транспортиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване ще бъде проведена от “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД на 15 декември 2010 г, посредством мобилни екипи на фирма-подизпълнител – “МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ” АД – София, които ще обикалят домове и офиси по заявки, спестявайки време и средства на собствениците.

Дружеството, както и фирмата-подизпълнител, притежават всички необходими документи и разрешителни за изпълнението на този вид дейност, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Изградената система за разделно събиране на негодни батерии представлява мрежа от 27 съда, разположени на обществено достъпни места на територията на община Шабла – административни сгради, кметства, училища и търговски обекти. Точните адреси на съдовете може да се намерят на сайта на общината www.shabla.info и на сайта на „Екобатери” АД – www.ecobatterybg.com

Събирането, транспортирането и рециклирането на старите батерии ще се извършва от лицензираната организация „Екобатери” АД, която има издадено от МОСВ Разрешение за посочените дейности. Организацията ще се грижи за оползотворяването на старите батерии по екологосъобразен начин.

Дружествата ще организират информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на тези опасни отпадъци чрез разпространението на информационни брошури в пощенските кутии на гражданите.

Батериите и електроуредите са много опасен вид отпадък заради вредните химикали, които съдържат – никел, олово, арсен и други. Те са високотоксични и веднъж попаднали в природата, замърсяват с тежки метали. Когато ги изхвърляме с общия отпадък, те попадат в околната среда и предизвикват замърсяване на почвата, водата, въздуха, а оттам по хранителната верига достигат и до човешкото тяло, застрашавайки здравето на хората!

Община Шабла намери решение на проблема с излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни батерии, в лицето на двете организации и отговори на новите изисквания, регламентирани в екологичната нормативната уредба.