Комисията „Кушлев” претендира за имущество за над 8 млн. лв. от добричлия

Добричкият окръжен съд не даде днес ход на гражданското дело, образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу 42-годишния Атанас М. Ат. от Добрич и още 2 физически и 7 юридически лица. Причина за това стана жалба на АД МКБ Юнионбанк срещу определение на Добричкия окръжен съд от 19.07.2010 г., с което финансовата институция не е допусната да встъпи като трето лице помагач на двама от физическите и двама от юридическите ответници. МКБ Юнионбанк обжалва този акт пред Апелативен съд – Варна.

С произнасянето на въззивния съд ще се реши въпросът за легитимираните да участват в производството страни. Предвид това, и за да не се лиши Юнионбанк от участие в процеса при евентуално уважаване на жалбата й, както и от действията, които би могла да извърши в първото по ред заседание по делото, Добричкият окръжен съд го отложи за 05.11.2010 г.Гражданското дело срещу Атанас Ат. и още 9 ответници е образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 8 471 629,60 лв. Комисията претендира също да бъдат обявени за недействителни по отношение на две сделки. С първата Атанас Ат. продава на 37-годишния Мирослав Анг. Г. от София /ответник по настоящото дело/ дружествени дялове от „Атанасов-инвест” ЕООД /ответник по делото/ за сумата от общо 5000 лв. С втората сделка Атанас Ат. и 32-годишната Теодора В. Ат. – ответница по делото, прехвърлят притежавани в „Би Ей Инвест” ООД /ответник по делото/ дружествени дялове на обща номинална стойност 5000 лв. на „Пътстрой-Варна” ЕООД /ответник по делото/.

Комисията „Кушлев” е започнала производството по уведомление от ОД на МВР – Добрич, че Атанас Ат. е осъден за престъпления от 1997 г., попадащи в обхвата на нейната дейност. С влязлата в сила през декември 2006 г. присъда на Районен съд Добрич, Атанас Ат. е признат за виновен, че през периода август – септември 1997 г. в Добрич, е получил чрез използване на документи с невярно съдържание – 3 броя фактури за месец август и 1 брой за месец септември, без правно основание чуждо движимо имущество в размер на 13 660 950 неденоминирани лв., с намерение да ги присвои, като присвоеното имущество е в особено големи размери и не е възстановено на пострадалия. Атанас Ат. е осъден на 3 години условно лишаване от свобода с 5 години изпитателен срок. Комисията посочва в своя иск, че ответникът е придобил пряко или чрез контролирани от него юридически лица имущество за 9 778 524,10 лв. Превишаването на извършените от него и неговото семейство разходи над получените от тях приходи е в размер на 1 554 589,60 лв. или 11 010,67 минимални работни заплати. Анализът на Комисията показва, че „Атанас Ат. и неговата съпруга като физически лица, не са разполагали със средства от законни доходи и законоустановени източници, позволяващи им да придобият или да регистрират търговски дружества и да инвестират в тях значителни суми. От друга страна самите търговски дружества, регистрирани от тях, са придобили непосредствено след регистрирането си недвижими имущества на значителна стойност, без да са разполагали със законоустановени източници на средства за започване на своята дейност”.

МКБ Юнионбанк желае да бъде конституирана като помагач на ответниците, защото Атанас Ат., съпругата му и две юридически лица се явяват задължени към нея по договори за кредити, които банката е отпуснала срещу обезпечение с част от имуществото, за което претендира Комисията.

Добричкият окръжен съд обаче преценява, че според специалните разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, третите лица, които претендират за самостоятелни права върху имущество, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред първата инстанция. Юнионбанк не е предявила иск по делото. Като ипотекарен кредитор тя няма самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес и в частност към посочените в молбата й имоти. Тя има право да си получи парите от цената на ипотекирания имот, но не притежава никакви самостоятелни права върху него, които да обосноват необходимостта от встъпването й по делото като трето лице.

Днес ответниците не се явиха в съдебната зала, но 9 от тях бяха представлявани от адвокати.