До края на април НАП събра над 1,5 млрд. лв. просрочени задължения

За първите 4 месеца на 2024 г.Националната агенция за приходите събра над 1,5 млрд. лв.просрочени задълженияот данъци и задължителни осигурителни вноски. Това е с 11 % повече в сравнение със същия период на 2023 г.

До края на април НАП събра над 1,5 млрд. лв. просрочени задължения

Само за две седмици през май,в НАП са платени близо 20 млн. лв. стари дългове, вследствие на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.От 03.05.2024 г.,предида извършат разпоредителни сделкис недвижими имоти или моторни превозни средства, съответно преди вписване на ипотека или особен залог върху търговско предприятие, включващо и недвижим имот, нотариусите, съдиите по вписванията или длъжностни лица в Агенция по вписванията трябва да правят справка в НАП за наличие или липса на непогасени, подлежащи на принудително събиране публични задължения на прехвърлител, учредител на вещни права, ипотекарен длъжник или залогодател. Проверката в приходната агенция е изцяло онлайн, като от началото на май до момента са направени над 70 000 справки за близо 50 000 лица. Досега, преди промените в ДОПК,наличието или липсата на задължения се декларираше писмено от продавачите на недвижими имоти или моторни превозни средства, ипотекиращите имущество лица и залогодателите. 
От НАП отчитат и ръст на платенитепрез 2023 г.просрочени задължения. Над 5,1 млрд. лв.данъци и осигурителни вноски са събранипрез изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и органите по приходите в НАП. Това е с близо 82 млн. лв. повече в сравнение с 2022 г.