2 198 лв. е средната месечна работна заплата у нас за първото тримесечие на 2024 г.

С най-високо възнаграждение за периода са работещите в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 5 252 лева

2 198 лв. е средната месечна работна заплата у нас за първото тримесечие на 2024 г.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 32.2 хил., или с 1.4%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.1%, в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - с 5.3%, и в „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3.2%. 

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0.6% е регистрирано при дейностите „Добивна промишленост“  и „Административни и спомагателни дейности“.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 12.8 хил. или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 12.1 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.2 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.0 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 11.4 хил. и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.0 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.7%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.9%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.3%.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 2 198 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 10.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 10.0%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ - с 21.5% и в „Строителство“ - с 20.7%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:
•    „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 5 252 лева;
•    „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 395 лева; 
•    „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 035 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
•    „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 366 лева;
•    „Други дейности“ - 1 528 лева;
•    „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 543 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. в обществения, както и в частния сектор, нараства с 16.8%.