МЗ стартира проект „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“

Отпуснатото финансиране е в размер на 15 000 000 лева, а изпълнението ще продължи до 31.12.2028 г.

МЗ стартира проект „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“

Основната цел е да се подпомогне процеса по осигуряване на здравната система с достатъчно медицински специалисти и едновременно с това постигане на балансираното им териториално разпределение, като предоставя финансова подкрепа за обучението на специализанти по определени специалности и в такива области от страната, където е идентифициран най-голям настоящ или очакван недостиг от кадри.Броят на специализантите, които могат да се финансират по проекта, както и областите с най-ниска осигуреност със съответните специалисти, са определени на базата на изготвен от Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) анализ, в който са взети предвид редица характеристики на човешките ресурси в здравната система, вкл. спецификата и значението на отделните специалности за постигане на приоритетите в сектора.

Първоначално ще бъдат финансирани следните специалности с най-голям настоящ или очакван недостиг на национално ниво: Детска гастроентерология, Детска ендокринология и болести на обмяната, Детска кардиология, Детска клинична хематология и онкология, Детска неврология, Детска нефрология и хемодиализа, Детска пневмология и фтизиатрия, Детска психиатрия, Детска ревматология, Педиатрични здравни грижи, Епидемиология на инфекциозните болести, Лицево-челюстна хирургия, Съдебна психиатрия.

Условията за кандидатстване и необходимите документи за участие в процедурата по подбор предстои да  бъдат публикувани на уебсайта на Министерството на здравеопазването.