Водата в с. Белгун вече е годна за пиене

Последните проби показват, че водата отговоря на здравните изисквания

Водата в с. Белгун вече е годна за пиене

При извършения от РЗИ – Добрич лабораторен контрол – изследване на проба вода, пробонабрана на 01.04.2024 г. от пункт при крана на потребителя в с. Белгун, общ. Каварна /по микробиологичен показател Колиформи/ е установено, че резултатът отговоря на здравните изисквания.  Подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря на Наредбата  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за питейно-битови цели.