Сградата на община Крушари вече се захранва с електроенергия от собствена инсталация 30 MWh

Инсталацията е монтирана по проект "Партньорство за адаптация към климатичните промени“

Сградата на община Крушари вече се захранва с електроенергия от собствена инсталация 30 MWh

В изпълнение на дейност „ Разработване и прилагане на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени, за община Крушари бе доставена и въведена в експлоатация една инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за производство на електроенергия 30 MWh. Произведената енергия се използва за собствени нужди за захранване на сградата на Общинска администрация - Крушари. Резултатът от изпълнението на дейността е намаляване на консумацията на енергията от конкретната сграда, а оттам и разходите по нейната издръжкаПроектът се реализира в партньорство между община Смолян, община Крушари, община Асеновград, Община Свиленград, Плеядес България ООД и норвежкия партньор Норвежки университет за науки и технологии - Трондхайм.

Бюджетът на проекта е в размер на 937 884,03 лв., разпределен пропорционално между партньорите.