Община Шабла започва прием на заявления за ползване на общинските пасища

Заявленията за ползване на общинските мери, пасища и ливади ще могат да се подават от 1 до 10 март 2024 г.

Община Шабла започва прием на заявления за ползване на общинските пасища

Към заявлението си собствениците на пасищни животни, които могат да кандидатстват за ползване на общинските мери, пасища и ливади, прилагат още:


• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – приложение № 1 (по образец);
• Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – приложение № 2 (по образец).
Образци на утвърдените заявление и приложенията към него са публикувани на Интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в рубрика „Политики и програми”, ниво „Поземлени отношения и комасация”, “Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2” – ТУК.
Заявленията се предоставят в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на община Шабла, на хартиен носител.