Нов проект на МОН ще подкрепи деца, родители и учители в детските градини

Основната цел на проекта ще бъде разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие с оглед по-успешната им социална реализация

Нов проект на МОН ще подкрепи деца, родители и учители в детските градини

Сред дейностите, които ще бъдат финансирани,  е повишаването на  квалификацията на педагогическите специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително социално-емоционалното учене в детските градини.

Предвидена е интензивна работа с родители на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им  участие в образователния процес.

МОН работи и за изготвяне на правила и насоки за работа с изкуствен интелект в системата на училищното образование.