Общинският съвет прие Бюджет 2024 на община Крушари

На проведеното днес извънредно заседание, общинските съветници приеха бюджета на община Крушари за 2024 г.

Общинският съвет прие Бюджет 2024 на община Крушари

За текущата година, общината ще разполага с над 11 милиона лева, като 1 808 096 лв. е размерът на преходния остатък от 2023 г..

От централния бюджет за финансиране на делегираните от държавата дейности се очакват целеви субсидии в размер на 5 551 874, с които ще се обезпечи дейността на училища, детска градина, Дом за стари хора, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, социални услуги, предоставяни в общността, училищно здравеопазване, администрация и други делегирани на общините от държавата дейности.

За капиталови разходи в новия бюджет са планирани 1 202 000 лв., с които се предвиждат да се извършат основни ремонти на общински сгради в селата Крушари, Бистрец, Лозенец.

В програмата за капиталови разходи са включени за закупуване два специализирани автомобила – за сметосъбиране и багер с челен товарач.

Заделените средства за проектиране на ремонти на сгради и общински пътища са в размер на 93 000 лв.

За 2023 г. Общинска администрация отчита много добра данъчна събираемост, което дава възможност за адекватно планиране на разходите за 2024 г. за местни дейности, финансово обезпечавани изцяло от собствени приходи.

От общо седем проекта, финансирани от Европейски и друг и програми, се очаква шест да приключат през 2024 г. като общият размер на средствата, които ще бъдат вложени в изграждане на соларно улично осветление, предоставяне на топъл обяд на хора от уязвими рискови групи и на помощ на самотно живеещи стари и болни хора, както и други проекти и с инфраструктурен характер е в размер на 1 146 451 лв.