До 31 декември земеделците избират как да облагат доходите си

До края на месеца физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, избират реда за облагане на доходите от дейността си

До 31 декември земеделците избират как да облагат доходите си

Декларацията се подава от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които избират доходът от стопанската им дейност да се облага по реда, предвиден за едноличните търговци. Изборът е валиден за следващите 5 последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци,земеделски стопани физически лица  не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, напомнят от офис на НАП Добрич.

Новорегистрираните през 2023 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци. Те декларират избора в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2023 г. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2024 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация в срок до 31 декември 2023 г.

Декларацията се подава и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които в продължение на най-малко 5 последователни данъчни години са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и след изтичането на този срок са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.