Нови носии за ДФТА „Калинка Вълчева“ Тервел

Носиите ще бъдат изработени по проект на МИГ Тервел – Крушари

Нови носии за ДФТА „Калинка Вълчева“ Тервел

Проектът предвижда да се изработят и доставят два вида женски и два вида мъжки носии (общо 64 носии) , 25 чифта цървули и 25 чифта скарпини. Бюджетът на проекта е 36 000 лв. с ДДС. Проектът се финансира от Държавен Фонд „Земеделие“, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари.