Иновативни рибарски проекти получиха финансиране за близо 2,8 млн. лева

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за подобряване състоянието на морската среда в акваторията на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди

Иновативни рибарски проекти получиха финансиране за близо 2,8 млн. лева
ДФ Земеделие

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 2,8 млн. лв.  на 15 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

От тях по сметките на 12 кандидати, които изпълняват публични проекти, са преведени 2 487 073 лв. Останалите 3 проекта, по които са извършени оторизации в размер на 295 246 лв. се изпълняват от частни кандидати. 
По мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ са изплатени 138 320 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за подобряване състоянието на морската среда в акваторията на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди.
На Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“ са изплатени 664 353 лв. по Мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение. Системата ще позволи осъществяването на трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Р България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.
843 004 лв. са преведени на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), бенефициер по пет проекта по ПМДР 2014-2020. Субсидиите покриват част от разходите, направени от ИАРА, за закупуване на марки за уредите на лицата с разрешителни за извършване на стопански риболов, надграждане на функционалния обхват на електронния кораб на Агенцията, както и други дейности. 

126 488 лева са изплатени на бенефициер по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ под формата на компенсация на фирмата за загуби на приходи от продукцията си, в резултат на дейности за развитие на аквакултури съобразени със специфичните изисквания за управление на защитени зони по „Натура 2000“.