До 15 декември ДФЗ приема заявления по „Информиране в държави членки“ и „Популяризиране в трети държави“ в лозаро-винарския сектор

От 1 до 15 декември ще се проведе първият прием по двете интервенции „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ в лозаро-винарския сектор

До 15 декември ДФЗ приема заявления по „Информиране в държави членки“ и „Популяризиране в трети държави“ в лозаро-винарския сектор
ДФ Земеделие

Интервенция "Популяризиране в трети държави" е насочена към популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход,  защитено географско указание  и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ като се посочват предимствата на вината, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството и безопасността на храните или грижата за околната среда. Кандидати по интервенцията могат да бъдат търговски дружества, работещи основно в лозаро-винарския сектор, признати организации и асоциации на организации в сектора, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, публични органи, когато не са единствени бенефициенти на помощта и професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, включително юридически лица с нестопанска цел.
Интервенция "Информиране в държавите членки" е насочена към информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол и схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход. Кандидати по интервенцията могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел с цели в лозаро-винарския сектор, признати организации на винопроизводители и асоциации на организации на винопроизводители, междупрофесионални организации съгласно Закона за виното и спиртните напитки, както и публични органи, когато не са единствени бенефициери на помощ.