Близо 325 000 души получиха помощи за отопление през настоящия отоплителен сезон

За тази целева подкрепа се кандидатства в периода от 1 юли до 31 октомври всяка година. Тя е предназначена за петте месеца на зимния период – от ноември до март, като тази година средствата възлизат общо на 546,95 лв.

Близо 325 000 души получиха помощи за отопление през настоящия отоплителен сезон

Право на целева помощ за отопление имаха лицата и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, наличието или липсата на съжителство, възрастта на децата и тяхната учебна заетост и други важни обстоятелства, характеризиращи степента на уязвимост (бременни жени, родители, отглеждащи сами децата си).

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябваше да са се регистрирали в бюро по труда най-малко три месеца преди месеца на подаване на заявлението и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Най-много целеви помощи за отопление тази година бяха отпуснати в областите Пловдив, Благоевград, Пазарджик, Враца и Плевен.