Проект „Бъдеще за децата в община Добричка“ цели успешно социално включване на подрастващите в реалния живот

Услуги за ранно детско развитие на деца до 7- годишна възраст, услуги за ранна интервенция на уврежданията на деца до 7 години и работа с тях, предоставяне на патронажна грижа за деца до 3 години, стартират в първия ден на декември по проект „Бъдеще за децата в община Добричка“

Проект „Бъдеще за децата в община Добричка“ цели успешно социално включване на подрастващите в реалния живот

От тези услуги ще се възползват общо 200 деца и техните семейства, като потребителите на услугата за ранно детско развитие до 7-годишна възраст са 60 деца и техните семейства, услугата за ранна интервенция на уврежданията ще обслужва 40 деца и семействата им, а патронажна грижа ще бъде предоставена на 80 деца  до 3-годишна възраст, на техните семейства и на бременни жени.

Освен това са предвидени превантивни и подкрепящи услуги в общността за още 20 деца и младежи до завършване на средно образование; здравна профилактика и превенция чрез повишаване на здравната култура на децата и услуги за насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности.

Услугите по проект „Бъдеще за децата в община Добричка“ ще се извършват в Общностния център в с. Стефаново, подкрепен и финансиран от Световната банка, и на мобилен принцип.

След извършен подбор е сформиран професионален екип от специалисти, който включва социални работници, медиатори, педиатър, мед.сестра, акушерка, АГ специалист, психолог, социален педагог, логопед, стоматолог.

Подадени са заявления от родителите на деца, за които е установена потребност от включване в проекта. Той е с продължителност 19 месеца, като крайната дата е 28 юни 2025 г. Общата стойност на договора е малко над 391 000 лв. безвъзмездна финансова помощ.