С нов инфраструктурен проект възстановяват проводимостта на река Каварненска

Министерският съвет одобри предоставяне на целеви средства за нов инфраструктурен проект – възстановяване проводимостта на дере на река Каварненска

С нов инфраструктурен проект възстановяват проводимостта на река Каварненска
Каварненската река, наричана от местната общност дере, е с целогодишен отток, който се повишава при интензивни дъждове и снеготопене. Проводимостта на речното корито е намалена от битови и строителни отпадъци, включително и в речното легло. При водостоците и мостовете над реката има подприщване от дървета - израснали или паднали в отворите на съоръженията, наблюдава се и затлачване с наноси и отпадъци. Поради намалената водопропускливост на Каварненската река при високи води, се заливат прилежащите територии и се нанасят щети на сградите и пътната инфраструктура на няколко улици. Цялото дере е в обхвата на регулацията на град Каварна, което предполага въздействие на евентуална приливна вълна от централна градска част до морска зона на града.
Заключението на изготвената техническа експертиза е, че състоянието на съоръжението е неизправно. Провеждането на води при висока вълна носи рискове от заливане на имоти и нанасяне на щети на лични стопанства, обществени
терени и инфраструктура.
Основните дейности, предвидени по проекта са почистване от растителност, облагородяване по протежението на дерето и облицовка на леглото на реката в ниската му част. Отпуснатите средства  са целеви трансфер по бюджета на общината и са в размер на 1 496 583,00 лв., като останалите средства в размер на 925 000,00 лв. ще бъдат осигурени от капиталовата програма на общината.