41% от жилищата в област Добрич са необитавани

В рамките на десет години от 2011 г. до 2021 г. жилищата в област Добрич са се увеличили с 3 488. За първи път жилищата са включени като самостоятелна единица на наблюдение в програмата на преброяването на НСИ през 1965 година

41% от жилищата в област Добрич са необитавани
Снимка: Pexels

Към 7 септември 2021 г. в област Добрич са преброени 103 296 жилища, или с 3 488 повече спрямо 2011 година. В градовете броят им е 63 682, или 61.7% от жилищния фонд, а в селата се намират 39 614 (38.3%) от жилищата. През периода 2011 - 2021 е регистрирано увеличение на жилищния фонд от 3.5%.
Най-голям брой жилища са преброени в община Добрич - 42 395, или 41.0% от жилищния фонд в областта, следват общините Балчик - 16 332 (15.8%) и Каварна 9 806 (9.5%). Най-малко жилища са преброени в общините Крушари и Шабла, съответно 2 510 и 3 745.
Общо в пет от общините на областта броят на жилищата нараства през десетгодишния период между двете преброявания (2011 - 2021 година). Най-висок прираст е регистриран в общините Балчик - 16.9% и Шабла - 9.3%, а най-нисък в община Добрич 5.1%.
В сравнение с преброяването през 2011 г. броят на жилищата намалява в три общини от - 0.7% за община Тервел до - 10.1% за община Добрич-селска.
В жилищни сгради се намират 103 166 жилища, 79 в студентски или работнически общежития, 19 в нежилищни сгради, 26 са колективни и 6 са жилища в примитивни или подвижни места за обитаване.
Към 7 септември 2021 г. с обществената канализация са свързани 58 654 жилища, или 56.8% от жилищния фонд в област Добрич. С попивни ями за отвеждане на отпадъчни води са свързани 16 604 жилища, или 16.1%. С други съоръжения за отвеждане на отпадните води (изгребни или септични ями), разполагат 23.6% от жилищата в областта. Без канализация са 2.8% от жилищата.
Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 22 812, или 22.1% от жилищата в област Добрич. Частична външна изолация имат 10 479, или 10.1%, а без външна изолация са 70 005 жилища, или 67.8% от жилищния фонд.
Енергоспестяваща дограма имат 39 275, или 38.0% от жилищата в областта. В 4 155 от жилищата в област Добрич има поставена енергоспестяваща дограма на част от прозорците. Изцяло без енергоспестяваща дограма са 49 866 жилища, или 48.3% от жилищния фонд.
Обитаваните жилища са 60 971, или 59.0% от жилищния фонд в областта. Преобладаващата част от тях са в градовете - 71.3%.
Необитавани са 42 325 жилища, или 41.0% от жилищния фонд в област Добрич.