Близо 80% от територията на областта са земеделски земи

Територията на Добричка област е 4 714.39 кв. километра, които я нареждат на 7 място в страната, информират от статистиката

Близо 80% от територията  на областта са земеделски земи

В състава на областта най-голяма по територия е община Добричка  с 1 294.05 кв. км, а най-малка - община Добрич със 108.94кв. км.Според начина на трайно ползване  на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии - 3 728.37 кв. км, или 79.08% от теритирията на областта. По дял на земеделските територии област Добрич е на второ място в страната. В областта най-голяма земеделска територия заема община Добричка,  следвана от община Генерал Тошево,  а най-малка е община Добрич с 72.08 кв. км.

Горските територии са 572.57 кв. км, или 12.15% от общата площ на областта. С най-обширни горски площи като относителен дял e общините Тервел,  а с най-малка - община Шабла. Област Добрич е на 27-о място  по дял на горските територии между областите в страната.

Урбанизираните територии в област Добрич обхващат 261.00 кв. км, или 5.54%. Областта заема седмо място в страната по дял на урбанизираните териториии от общата й площ, В състава на областта първа по дял на урбанизираните територии е община Добрич, следвана от община Балчик,  а най-малка по дял е община Крушари - 3.55%.