Спор за регистрацията на районното мюфтийство решава Добричкият окръжен съд

Добричкият окръжен съд прие за изяснено и обяви за решаване търговското дело, образувано по молба на Мюсюлманско изповедание, представлявано от главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, за установяване на неистинността на вписаните в регистъра за местни поделения на вероизповеданията обстоятелства – вписване на местно поделение на Мюсюлманско изповедание „Районно мюфтийство – гр. Добрич”, с районен мюфтия Хасан Хасанов Солак.

Спор за регистрацията на районното мюфтийство решава Добричкият окръжен съд
Мюсюлманско изповедание, представлявано от главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи моли съда, да установи, че няма взето решение на заседание на Висшия мюсюлмански духовен съвет от 23.01.2006 г. за регистриране на представителни органи и избиране на районния мюфтия и да постанови заличаване на вписаните обстоятелства. Мюсюлманското изповедание иска също да бъде спряно изпълнението на решение на Добричкия окръжен съд за регистрация на местното им поделение и за вписване на Хасан Хасанов Солак като районен мюфтия, „тъй като с действията си на неоторизиран по надлежен ред представител на „Районното мюфтийство – гр. Добрич”, е възможно да нанесе непоправими вреди чрез разпореждане с негово движимо и недвижимо имущество”.

Като аргумент за иска си, Мюсюлманско изповедание, представлявано от главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, посочва, че оспорва представителната власт на председателя на Висшия мюсюлмански духовен съвет, който е заявил вписването на местното поделение на Мюсюлманско изповедание в Добрич. Претендира се, че това е направено, като пред Добричкия окръжен съд са представени неистински документи – извлечение от протокол и протокол от 23.01.2006 г., списък на присъстващите на заседанието на Висшия мюсюлмански духовен съвет на тази дата.


Мюсюлманско изповедание с главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи посочва също, че областните мюфтии се избират за срок от Висшия мюсюлмански духовен съвет за срок от 3 години, който е бил изтекъл към момента на внасяне на заявлението за регистрация на Хасан Хасанов Солак в Добричкия окръжен съд.

Представители на страните не се явиха на заседание по делото, нито са изразили становища по предявения иск. Добричкият окръжен съд прие изисканите от него доказателства – фирмено дело от 2010 г. на Добричкия окръжен съд за регистрация на „Районно мюфтийство – гр. Добрич”, и Удостоверение за регистрация на религиозна институция с наименование „Мюсюлманско изповедание” по фирмено дело на Софийски градски съд от 2003 г., от което е видно, че представител на Мюсюлманско изповедание е Недим Генджев.

Съдът ще се произнесе в законния 30-дневен срок.