Aдминистративно наказание за подсъдим, посочил неверни данни за кандидатстване за европейски субсиди

Добричкият окръжен съд призна 39-годишният Айгюн Ф. Ш. от с. Камен, община Добричка за виновен за това, че на 15.05.2008 г. в гр. Добрич, пред Общинска служба „Земеделие и гори” гр. Добрич е представил неверни сведения в Общо заявление за плащания на площ, в Заявление за регистрация в системата за идентификация на земеделските парцели и в приложените таблици, като вместо ползваните 70,48 хектара, посочил 90,66 хектара, в нарушение на задължението си да представи такива, за да получи средства от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз. Съдът го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 500 лв.

Aдминистративно наказание за подсъдим, посочил неверни данни за кандидатстване за европейски субсиди

По делото е установено, че Айгюн Ш. се е занимавал с отглеждане на животни в село Камен. През март 2008 г. в селото било проведено общоселско събрание на собствениците на едър рогат добитък, на което той бил избран за техен представил. Възложили му да сключи договор за наем с кмета на община Добричка за ползване на наличните пасища и мери от общинския поземлен фонд.

На 14.04.2008 г. подсъдимият подал молба до кмета за ползване под наем на пасищата в землището на селото и през май бил сключен договор за временно, възмездно ползване на 11 физически блока с обща площ 70,48 хектара. Целта на договора за наем била да се получи субсидия по Системата за единно плащане на площ, по която се подпомагат селскостопанските производители със средства от Европейския съюз.

На 15.05.2008 г. Айгюн Ш. подал Заявление за регистрация в Системата за идентификация на земеделските парцели в Общинската служба „Земеделие и гори” и представил въпросния договор. В него била посочена само площта на 11-е блока. След като определил размерите на площта по сателитна снимка, служител на Общинската служба „Земеделие и гори” разпечатал таблица, в която била сумирана площта на посочените парцели. Общата площ се оказала 90,66 хектара, тъй като при определяне на площта по сателитната снимка се явявали разлики в сравнение с площта, изчислена по Картата за възстановяване на собствеността. Айгюн Ш. подписал изготвените документи за по-голямата площ, независимо че му бил известен реалният размер на блоковете, за които търси подпомагане.

За надписаните в повече хектари, сдружението на животновъдите от с. Камен получило неправомерно в повече 2 421 лв. Сумата не е възстановена.

Пред Добричкия окръжен съд Айгюн Ш. не се призна за виновен. Той разказа на съда, че хектарите са вписани в документите от служителя, който го обслужвал. Не обърнал внимание на разминаването, тъй като бързали да оформят документите в последния ден от срока, в който е можело да се кандидатства за субсидията.

Айгюн Ш. има средно образование, женен е, не е осъждан.

Присъдата на Добричкия окръжен съд може да бъде обжалвана и протестирана пред Апелативен съд – Варна.