Съдия Мариана Момчева е новият председател на Районния съд Добрич

Актът за встъпване й бе връчен от председателя на Окръжния съд в Добрич Галатея Ханджиева с пожелание за успешен мандат

Съдия Мариана Момчева е новият председател на Районния съд Добрич

На 07.02.2023г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Мариана Момчева за административен ръководител – председател на Районен съд – Добрич. При обсъждане на нейната кандидатура бе отбелязано, че съдия Момчева има единодушна подкрепа от общото събрание на съдиите, притежава административен опит, задълбочено познава проблемите на съда и представя визия за тяхното решаване.
Мариана Момчева има дългогодишен юридически стаж в органите на съдебната власт. Работила е като съдия по вписванията в Районен съд – Добрич и съдия в Районен съд – Генерал Тошево. От 2006г. е съдия в Районен съд – Добрич, като през 2015г. е назначена за негов зам.-председател и ръководител на Наказателното отделение. От октомври 2022г. е определена за и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд - Добрич.

Съдия Мариана Момчева поема ръководството на съда за следващите пет години.