Общински съвет Добрич отново прие промяната в цените на картите за градски транспорт

Това е второто разглеждане на новите цени, след като областният управител на Добрич върна предходното решение на ОбС

Общински съвет Добрич отново прие промяната в цените на картите за градски транспорт

Новите цени на картите за градския транспорт в Добрич са, както следва:
Компенсирането на сумите, заплатени за абонаментни карти със срок на валидност повече от един месец, издадени преди и след обнародване на ПМС №10/25.01.2023 година се извършва по следният начин: - Издадените преди 25 януари карти се анулират и се преиздава нова абонаментна карта с предложената нова цена. Възстановява се дължимата сума при връщане на абонаментната карта със срок на валидност след 01.02.2023 година. Връщане на сумата се извършва лично срещу подпис на Депо в Градски транспорт Добрич с адрес: „Войвода Димитър Калъчлията“ №8. Учениците се легитимират с ученическа карта или удостоверение от училище. Пенсионерите се легитимират с лична карта.