Йордан Йорданов ще поиска извънредна сесия на ОбС за създаването на Индустриален парк в Добрич

Искането ще е за учредяването на еднолично дружество „Индустриален парк Добрич“, с едноличен собственик на капитала Община Добрич

Йордан Йорданов ще поиска извънредна сесия на ОбС за създаването на Индустриален парк в Добрич

Предложението за извънредна сесия, която да се проведе на 9 февруари, ще бъде внесено днес, информира кметът на Община Добрич Йордан Йорданов в своя официален профил във Фейсбук.  




На тази сесия ще бъде представена пред Общинския съвет следващата крачка към реализацията на Индустриален парк Добрич. 

Учредяването на еднолично дружество „индустриален парк Добрич“ ще даде 

право на Общината да кандидатства по проект за изграждане на довеждаща инфраструктура по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по Национален план за възстановяване и устойчивост. За финансиране за изграждане на инфраструктура вътре в парка от Община Добрич ще имат възможност да кандидатстват и по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., която все още не е стартирала.

„За да има един град добра икономика е изключително важно да има и добра инфраструктура. През последните години много работим по градската среда, но паралелно с това направихме и всички подготвителни дейности, за да може Добрич да е пилотна община по плана и именно тук да се изгради индустриален парк“, пише в поста си Йордан Йорданов.

През 2005 г. Държавата прехвърли правото на собственост на терен бивше военно поделение в град Добрич с площ 424 248 кв. м. на Община град Добрич. 

Изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на Индустриален парк Добрич с площ от 343 814 кв.м. е разрешено от Общинския съвет град Добрич с РЕШЕНИЕ №30-15 от протокол №30/25.01.2022г. Изработеният ПУП-ПРЗ на Индустриален парк „Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, комуникационнотранспортна и идейна вертикална планировка е приет с Решение 36-19 от 28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Решението е влязло в законна сила.