Областният управител на Добрич върна решението на Общинския съвет в Каварна за увеличаване на такса смет

Решението е било взето по време на редовното заседание на местния парламент в Каварна, проведено на 30 декември 2022 година.

Областният управител на Добрич върна решението на Общинския съвет в Каварна за увеличаване на такса смет

Областният управител на Добрич Здравко Здравков връща за преразглеждане решението на Общинския съвет в Каварна за План-сметката за дейност „Чистота“ 2023 година, с което е приет и по-висок размер на таксата смет за жителите на морската община. Решението е незаконосъобразно, тъй като същото е прието при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, е записано в становището на областния управител. Откриването на производството по издаването на общия административен акт не е било публично оповестено чрез средствата за масово осведомяване или изпратено до организации на заинтересованите лица, каквото е изискването на АПК. Освен това, при приемането на решението не е спазена и разпоредбата на чл.71 от АПК, която предвижда, че общият административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации.
Причина за незаконосъобразността на взетото решение е и че то е взето с гласовете на 9 общински съветници, изброени поименно в протокола с решенията. Съобразно правилото на чл.27, ал.4 от ЗМСМА, решението следва да бъде прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, като за Общинския съвет Каварна това мнозинство представлява 9  общински съветници при общ брой 17 общински съветници. Един от общинските съветници, гласували „за“ приемането на решението, е общинският съветник Маруся Петрова Георгиева, за която е спорно дали същата е с прекратени или не права на общински съветник, тъй като има образувано съдебно производство пред Административния съд Добрич. Това от своя страна поставя въпроса дали г-жа Георгиева има право да взема участие при гласуването на решенията на Общинския съвет. Припомняме, че Маруся Георгиева зае мястото на Красимир Кръстев, който беше отстранен като общински съветник от ОИК Каварна, след което върнат с решение на Върховния административен съд.

Общинските съветници в Каварна ще трябва отново да обсъдят на заседание върнатото от областния управител решение за размера на такса смет.