Библиотека „Дора Габе“ с ново пространство за културно-образователни и информационно събития

Осъвременяването на мястото за среща между публика и писатели е реализирано, благодарение на проекта „Библиотеката - нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“

Библиотека „Дора Габе“ с ново пространство за културно-образователни и информационно събития

Изпълнените към момента дейности по проекта са адаптиране на библиотечни културни пространства и закупуване на видео-камера, фотоапарат и интерактивен дисплей - потребност за решаване на съществуващите проблеми.
През дългата история от създаването си до днес, библиотеката извършва своята дейност в пригодени за целта сгради, които не са съобразени със спецификата на нейната работа. Условията, при които се налага да се задържат и привличат нови публики се оказва нелека задача за екипа на институцията. Въпреки остарялата материално-техническа база и ограничените правомощия, поради факта, че библиотеката не е собственик на сградата, най-голямата обществена библиотека на територията на област Добрич утвърждава своето място на водещ културен институт.

Фоайето на библиотеката целогодишно се използва за провеждането на различни културно-образователни и информационно събития. Чрез адаптиране на съществуващи общи пространства със закупуването на мобилни модули мека мебел и удобни посетителски столове, ще се задържат съществуващите и привлекат нови публики, за да се отговори на все по-високите изисквания за по-уютна, атрактивна и предразполагаща културна среда.


Времето, прекарано в социална изолация, заради пандемията, постави въпроса за преминаване в онлайн среда на голяма част от дейността на библиотеката. Наличната техника ограничава и затруднява документирането и споделянето на информация.

Проектът е позволил закупуването на интерактивен дисплей, иновативен и подходящ за представяне на културен продукт, за прожекции, презентации, озвучаване, провеждане на краеведски прояви, открити уроци, информационни дни, семинари и обучения. Закупени са също видео-камера и фотоапарат, които ще позволят да се реализират успешно събития, както в библиотеката, така и онлайн.


С настоящия проект, библиотеката се стреми да увеличава достъпа до информация и култура в полза на местната общност и да съдейства за развитие на творческия потенциал на широка аудитория с различни профили.