Общински съветници на Добрич искат извънредно заседание във връзка с проекта за нов облик на центъра

Предложението е извънредното заседание на Общинския съвет да бъде проведено на 17 януари от 09.00 часа

Общински съветници на Добрич искат извънредно заседание във връзка с проекта за нов облик на центъра

Двайсет общински съветници са изпратили писмо до председателя на Общинския съвет на Община Добрич с искане за провеждане на извънредно заседание. Поводът е решението на Общинския съвет от 28 юли 2022 г. да бъде изтеглен дългосрочен дълг за  реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, както и провелият се конкурс за идеен проект. 
Основните параметри, одобрени от Общинския съвет, за дългосрочния дълг са:

•Максимален размер на дълга – до 12 000 000  (дванадесет милиона) лева; 

•Валута на дълга – лева; 

•Цел на дълга -    финансиране  на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“;

•Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•Срок за усвояване: до 3 години, от датата на подписване на договора за кредит;

•Условия за погасяване:

-Окончателно погасяване – до 15 години, от датата на подписване на договора за кредит;

-Гратисен период за главницата – до 3 години от датата на подписване на договора за кредит;

- След изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски;

-Без такси за предсрочно погасяване;

•Максимален лихвен процент – равен на основния лихвен процент  обявен от Българска народна банка (БНБ) плюс надбавка не повече от 2.5 (две цяло и пет десети) процентни пункта годишно; 

•Други такси – еднократна такса управление – до 0,2 % от размер на кредита;

•Източници за погасяване на главницата – бюджетни средства, генерирани собствени приходи  и/или обща изравнителна субсидия и целеви трансфер за капиталови разходи;

Според съветниците, изпратили писмото, е спазен ЗМСМА, според който извънредно заседание може да бъде свикано, ако такова е желанието на поне една трета от състава му. Те настояват още на заседанието да бъдат поканени да участват и екипите, изработили проектите, класирани на първите три места, за да представят и защитят публично представените си концепции.

Целта на общинските съветници е да се отдаде заслуженото внимание на най-големия проект за този мандат в Община Добрич и въпросът да бъде разискван на специално отредена на темата сесия на Общинския съвет.