Общински съветници на Каварна сезират областния управител за проведено заседание в нарушение с правилника им

Сесията на Общинския съвет Каварна трябваше да се проведе на 29 ноември, но беше изместена ден по-рано и се проведе на 28 ноември.

Общински съветници на Каварна сезират областния управител за проведено заседание в нарушение с правилника им

Публикуваме сигнала, изпратен до областния управител на Добрич Здравко Здравков, без редакторска намеса.
 

На 28- ми ноември 2022 година от 10:00ч., се проведе заседание на Общински съвет – Каварна, свикано при съществени нарушения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Съгласно чл.58 от Правилника „най- малко три дни преди заседанието, Председателя на общински съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените места за това в Общината, на официалната интернет страница на общината и/или местният печат. Заседанията на постоянните комисии се проведоха на 23-ти и 24-ти ноември 2022г.

Съобщението за провеждане на заседанието на общински съвет е оповестено на сайта на община Каварна на 25-ти ноември в 16:28ч. До началото на заседанието не са изтекли предвидените в чл.58 от Правилника – три дни.

Съгласно чл.60, ал. 5 от ГПК, срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден, т.е в посочения случай, заседанието би следвало да се проведе най- рано на 29.11.2022г.

С тези действия, Председателя на Общински съвет накърнява правото на гражданите да могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в Правилника.

25-ти ноември в 16:28ч. – петък е последен работен ден от седмицата на Община Каварна, а заседанието е проведено в 28.11.2022г. от 10:00 ч.- понеделник. Как гражданин да отправи писмени питания по обявения дневен ред и да участва в заседанието?!

Съгласно чл.59, ал.1 от Правилника „председателя на общински съвет подготвя проект за дневен ред най- малко 4 дни преди датата на заседанието”. Проекта на дневния ред е изготвен на 25.11.2022г., а заседанието е проведено на 28.11.2022г. Отново имаме нарушения на правилата, за реда и начина на свикване на заседанията на съвета.

Чл.61 ал.1 от Правилника гласи „Председателя на общински съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието.” Изпращането на поканите на общинските съветници за провеждането на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а от ЗМСМА в четири дневен срок преди неговото провеждане. Получаването на поканите и материалите за заседанието на общинския съвет се удостоверява писмено от общинските съветници или посочено от тях лице. Голяма част от общинските съветници не са получили материалите си и не са положили подписи. Материалите са разнесени в късния следобед на 25.11.2022г. и отново не е спазен четири дневния срок, предвиден в Правилника.

В деня на заседанието, преди приемането на дневния ред, общинския съветник Мима Василева наведе доводи за незаконосъобразно свикване на заседанието, поради изброените по – горе нарушения. Председателя на общинския съвет, обясни че спазването на правилника

не е от съществено значение в случая, тъй като има получено писмо от Министерството на финансите за приемане на актуализацията на бюджета.

Уважаеми господин Областен управител, с настоящия сигнал молим да упражните контрол в изпълнение на чл.45, ал.4 от ЗМСМА, а именно да върнете незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорите пред Административен съд – Добрич, поради нарушена процедура по свикване на заседанието на Общински съвет – Каварна.