Над 21 млрд. лв. европейско финансиране за България през програмен период 2021-2027 г

Областен информационен център-Добрич представи новите програми, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. В срещата се включиха над 80 представители на образователни организации, бизнеса, общините, социалните институции, неправителствени организации и медии.
Над 21 млрд. лв. европейско финансиране за България през програмен период 2021-2027 г

През настоящия програмен период 2021-2027 г., България ще разполага с над 21 млрд. лв. европейски средства за ресурсно-ефективна и конкурентоспособна икономика, за засилване на научноизследователските и иновационни дейности, за устойчиво управление и използване на природните ресурси, за подобряване на транспортна свързаност, развитие на човешкия капитал интегрирано развитие на регионите. Националното съфинансиране по програмите възлиза на над 4 млрд. лв. Целите заложени в Споразумението за партньорство ще се постигнат чрез изпълнението на 10 програми, от които към този момент са одобрени 8 от Европейската комисия.
Над 3,6 млрд. лв. са планирани по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за интегрирано градско и регионално развитие. Мерките са насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, мерки за насърчаване на икономическата активност и др. Предстои одобряване на програмата от Европейската комисия.

Чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. ще бъде осигурена подкрепа на пазара на труда, включително по отношение на младежката заетост, социалното включване и равните възможности. Ще бъдат осигурени условия за включване на безработни лица, хора в неравностойно положение, от маргинализираните общности и младежи в обучения, квалификация, стажуване и осигуряване на работа. Планирани са средства за развитие на предприемачеството, социалната икономика и повишаване на конкурентоспособността на социалните предприятия. Около 20 млн. лв. ще бъдат насочени към проекти за социално експериментиране, изпитване и прилагане на социални иновации в областта на пазара на труда и на социалното включване.

По Програма „Образование“ 2021-2027 г. ще се осигури качествено и приобщаващо образование за всички деца, ще се инвестира в повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, ще се провежда интензивна работа с родителите и активна политика срещу тормоза и агресията в училищата. С бюджет от 65 млн. лв. ще продължи процеса по ограмотяване на лицата над 16 г. с основно или по-ниско образование. Модернизирани ще бъдат системите за професионалното и висше образование спрямо нуждите на пазара, както и ще се подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища и научните организации.

С подкрепата по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  в предприятията ще бъдат внедрени иновации, ще се подкрепи процеса по дигитализация, ще се повиши киберсигурността,  ще се финансират дейности за увеличаване на експортния им потенциал. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите. Над 1 млрд. лв. ще бъдат насочени за по-голяма енергийната самостоятелност на предприятията, за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества и др.

Новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. все още е в процес на одобрение от ЕК. Тя е  насочена към развитие на научните изследвания и инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия, ускоряване на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, и подобряване на киберсигурността. Ще се осигури подкрепа за устойчивото развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, международното научно сътрудничество и трансфера на технологии и знания. Бюджета на програмата е над 2,1 млрд. лв.

С бюджет от 3,5 млрд. лв. Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. ще подобри ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, управлението на отпадъците и опазването на биоразнообразието, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари.

На най-уязвимите групи, живеещи в бедност и социална изолация, по Програма „Храни“ 2021-2027 г. ще предостави топъл обяд, пакети с хранителни стоки и хигиенни материали. В подкрепа на мерките за ранно детско развитие ще бъдат закупени пакети с базови продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства и ваучери за детска кухня за осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години.