ОИЦ – Добрич и регионалния координатор на Националната селска мрежа проведоха работна среща

Управителят на Областен информационен център-Добрич инж. Геновева Друмева и Маринела Георгиева, регионален координатор за област Добрич на Националната селска мрежа (НСМ) проведоха работна среща.

ОИЦ – Добрич и регионалния координатор на Националната селска мрежа проведоха работна среща

На нея бяха обсъдени  промените, сроковете и отворените приеми по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Бяха обсъдени и бъдещите възможности за сътрудничеството между двете организации. Инж. Геновева Друмева представи планираната активна информационна кампания в област Добрич за популяризиране на планираните подмерки 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности и 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ на ПРСР 2014-2020 г. Прегледани бяха критериите за подбор на проекти на стартиралите четири приема по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Регионалният координатор на НСМ акцентира върху критериите за допустимост на земеделските стопани по стартиралият на 29 юли 2022 г. прием за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна представи. До 17 август 2022 г. регистрираните земеделските стопани от секторите от секторите "Свиневъдство", "Птицевъдство", лозаро-винарския сектор и оранжерийното производство на зеленчуци могат да кандидатстват за предоставяне на извънредна финансова помощ. Маринела Георгиева представи решението на Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ да удължи срокът за прием по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ от 29 юли 2022 г. на 31 август 2022 г. Изменя се и срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ - от 31 август на 30 септември 2022 г. Удължаването на сроковете цели повече земеделски стопани да подадат заявления по схемата

В края на срещата бяха обсъдени различните комуникационни канали на двете организации и провеждането на съвместни информационни срещи за предоставяне на своевременна и безплатна информация на потенциалните бенефициенти от област Добрич.