НСИ: През май общият показател на бизнес климата намалява с 0.7 пункта в сравнение с април

През май 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.7 пункта в сравнение с април в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

НСИ: През май общият показател на бизнес климата намалява с 0.7 пункта в сравнение с април

 Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 0.8 пункта , което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца . Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.


Основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, е несигурната икономическа среда, посочена от 61.7% от предприятията. На второ и на трето място остават недостигът на работна сила и факторът „други“  .

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, е 35.3% .

Строителство. През май съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3.6 пункта  в резултат на по-неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с по-песимистични очаквания за строителната активност през следващите три месеца .

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да са основните затруднения за развитието на бизнеса, като през май се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на втория и третия фактор.

Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 2.2 пункта , което се дължи на резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите  и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са неблагоприятни. 

Най-сериозната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчно търсене .

Прогнозите на търговците на дребно по отношение на продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение .

Услуги 

През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 4.3 пункта  в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги .

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и факторът „други“  продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора „недостиг на работна сила“ . 

В сравнение с април делът на мениджърите, които очакват продажните цени в сектора на услугите да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 31.4% .