Подписан е договорът за обновяване на зала „Добрич“

Община Добрич сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. за изпълнение на проекта „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“.

Подписан е договорът за обновяване на зала „Добрич“

Проектът е с продължителност 24 месеца и възлиза на обща стойност 2 334 130, 22 лв., от които 1 081 243,27 лв. – европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие, 190 807,64 лв. – национално съфинансиране, 150 306,35 лв. – собствен принос от бюджета на Общината за 2021 и 2022 г. и 911 772,96 лв. – комбинирана подкрепа с финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален фонд за градско развитие“ АД.
Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич. Той предвижда обновяване на зала „Добрич“ – зрителна зала с 534 места и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения, за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, включително на онези от тях, които са в уязвимо и неравностойно положение. При изпълнението на проекта ще се осъществят строително-ремонтни работи, дейности за обновяване на залата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания. Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития.

След реализацията на проекта културният й  календар ще се обогати с нови прояви, в т.ч. от областта на танцовото изкуство, а залата ще отвори врати за нови публики.