Обновяват „Каралезката чешма“ по проект на МИГ - Добричка

МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Обновяват „Каралезката чешма“ по проект на МИГ - Добричка

Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка по подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.


Наименование на проекта:

Развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка

Стойност на проекта: 14 718.00лв.

Интензитет на помощта: 100%

Проектът включва:

Обновяване – възстановяване и почистване на „Каралезката чешма“, находяща се в УПИ I- парк в квартал 10, с.Стефан Караджа; 

Създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“, с. Стефан Караджа;

Доставка и монтаж на автономен соларен стълб за осветление с 20 W прожектор;

Закупуване на винил за билборд и информационна табела

Кратко описание на проектното предложение:

Проектната идея „стъпва“ върху историческите, природните и културните богатства на територията на община Добричка - великолепно културно наследство, съхранено във времето, но за съжаление малко познато и недостатъчно популяризирано на местно и регионално ниво. Представянето му може да се осъществи чрез комплексно използване на ресурсите, свързани с културно-историческото наследство, което обхваща: материално и нематериално културно наследство, както и обекти, представящи културното наследство - музеи, колекции, библиотеки, центрове и паметници, свързани с исторически личности. Събитийният туризъм е стратегическа алтернатива в тази насока. Чрез популяризиране на местната култура, традиции и ценности, той може активно да съдейства за повишаване конкурентоспособността на общината като туристическа дестинация. Културното и образователно наследство могат да бъдат определени като едни от най-силно изразените сравнителни предимства и въпреки, че са налични тяхното оползотворяване е слабо, продължават да не носят добавена стойност за повишаване атрактивността и интереса към територията и не са превърнати в преживяване. В тази връзка, основното предизвикателство на проектното предложение е, чрез създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в читалището и обновяване на Каралезката чешма-паметник на културата, да се създаде уникална целогодишна атрактивна локация, която да предоставя възможност за алтернативен туризъм.

Цел/и на проектното предложение:

Чрез обновяване на Каралезката чешма и създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“, с. Стефан Караджа да се развие туристически продукт за исторически, културен и образователен туризъм за повишаване атрактивността и интереса към територията на община Добричка.

Очаквани резултати: 

Подобрена инфраструктура и изградена уникална локация за посетители; подобрен маркетинг на територията; увеличен брой събития на територията, привличащи посетителски интерес; повишена атрактивност на територията.