Конкурс за съдебен помощник провежда Окръжен съд – Добрич

Окръжен съд – Добрич, ще проведе конкурс за назначаване на съдебен служител „Съдебен помощник”. Той ще подпомага съдиите при образуване на производства пред Окръжен съд, ще подпомага администрирането на делата при подготовката им за разглеждане в открити съдебни заседания, ще допринася за решаването им като проучва съдебната практика, изготвя проекти на съдебни актове, становища и доклади по правни въпроси и други.

Конкурс за съдебен помощник провежда Окръжен съд – Добрич
Условията на конкурса изискват кандидатите да са български граждани, завършили образование по специалността „право”, с образователно квалификационна степен „магистър”. Те трябва да са преминали успешно стаж като стажант-юристи и да са придобили юридическа правоспособност.
 
Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса изтича един месец след датата на публикуване на обява за него в местен ежедневник. Тя бе отпечатана във в. „Добруджанска трибуна” на 04.11.2011 г.
 
Избор ще направи комисия, определена със заповед на председателя на Окръжен съд – Добрич. Списъците с допуснатите от нея кандидати, с класираните кандидати и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на информационното табло на съда и на интернет страницата му: dobrich.court-bg.org. На нея може да бъде намерен и образец на документите за участие в конкурса.
 
Той ще се проведе на три етапа. В първия комисията ще разгледа постъпилите документи и ще прецени, дали са изпълнени поставените изисквания. В 7-дневен период от изтичане на срока за кандидатстване, тя ще обяви списъци на допуснатите и недопуснатите до следващите етапи кандидати.
 
На втория етап участниците в конкурса ще решават писмено казус от гражданското и наказателното право/процес. Комисията ще събеседва с допуснатите до трети етап кандидати с цел да оцени техните професионалните и други качества.
 
В срок от три дни трябва да бъде съставен протокол от оценяването и класирането, който се представя пред председателя на Окръжен съд – Добрич, и се обявява на интернет страницата. Административният ръководител ще определи с писмена заповед лицето, което печели конкурса, съобразно класирането за първите четири места.