Комисия ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти

В периода от 11 до 14 октомври 2011 г., комисия назначена от Областния управител, ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти на територията на Област Добрич.

Комисия ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти

Проверката е в изпълнение на заповед на Заместник министър-председателя и Министър на вътрешните работи относно предприемане на срочни превантивни мерки от органите на изпълнителната власт, собствениците и ползвателите на водостопански системи и водни обекти с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите през 2011 г.
    

Предмет на проверката е състоянието на речните корита извън населените места, както и участъците и съоръженията от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита. Ще бъдат проверени и потенциално опасните водни обекти на територията на Област Добрич.

 

За язовирите, които са общинска собственост,  кметовете на общини трябва да организират уведомяването на ползвателите /концесионерите/ и да осигурят присъствие на аварийните групи на съответните обекти в определения по график ден.

 

За резултатите от проверката, комисията с председател инж. Красимир Куртев, главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка” в Областна администрация, ще изготви доклад до Областния управител Желязко Желязков.