ОПУ-Добрич инициира работна среща с кметовете на общини

Областно Пътно Управление - Добрич инициира днес работна среща с кметовете на общини в област Добрич, във връзка с изготвяне на приоритизиран списък с проектни предложения, които да бъдат включени при предстоящото кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие 2014-2020г.”, приоритетна ос 2 “Регионална и местна достъпност”, операция 2.1 “Регионална и местна пътна инфраструктура”.

ОПУ-Добрич инициира  работна среща с кметовете на общини

Общините могат да представят мотивирани предложенията, които касаят пътища II-ри и  III- ти клас. 

Целта е при изготвянето на списъка да се вземат под внимание конкретните предложенията на общините, тъй като развитието на пътната инфраструктура е основен елемент от развитието на  област Добрич. Инициативата на ОПУ-Добрич е естествено продължение на контактите с общините през пролетта, когато се обсъди програмата за текущ ремонти и поддържане на републиканската пътна мрежа през 2011 година.

 

Срещата се провежда със съдействието на Областния управител Желязко Желязков.