ОИЦ - Добрич ще представи възможности за финансиране на читалищата в общините Крушари и Тервел

Областният информационен център в Добрич ще представи възможности за финансиране на читалищата чрез средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

ОИЦ - Добрич ще представи възможности за финансиране на читалищата в общините Крушари и Тервел

Събитието ще се проведе на 12 декември в партньорство с Местната инициативна група „Тервел - Крушари. Срещата ще започне в 10 часа в НЧ „Йордан Драгнев – 1894”,  с. Крушари.


 По време на събитието екипът на центъра ще представи възможности за кандидатстване по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, Европа за гражданите, Творческата програма, както и финансиране на проекти чрез Норвежки финансов механизъм. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати, дейности и разходи.

Екипът на МИГ „Тервел - Крушари“ ще проведе обучение по мярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.