Mеждународна конференция за алтернативния туризъм в Тервел и Крушари

Възможностите за развитие на алтернативен туризъм в общините Крушари и Тервел и региона ще бъдат обсъдени на Международна конференция „Алтернативният туризъм – възможност за регионално развитие”, която ще се проведе на 19 август 2010 г. в град Тервел. В конференцията ще участват представители на местните власти от общините Крушари и Тервел, официални представители на община Ефкарпия (Гърция), партньор по проекта, представители на румънски общини, неправителствени организации и представители на бизнеса от региона.

Международната конференция се организира в рамките на проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”.
Конференцията е естествено продължение и надграждане над предходните дейности по проекта, в рамките на които бяха осъществени Анализ на потенциала на двете български общини за развитие на алтернативен туризъм и техните стратегически конкурентни предимства; Обмен на ноу-хау и добри практики с гръцкия партньор и беше изготвена Дългосрочна стратегия за проучване и адаптиране на най-добри европейски практики в алтернативния туризъм и привличане на инвестиции в сектора. Конференцията интегрира всичко направено до тук, като тя има голяма практическа насоченост.
Ще бъдат обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество за развитие на алтернативният туризъм и създаване на интегрирани туристически продукти, в партньорство със съседни общини, община Ефкарпия, Гърция, други общини от страната и чужбина и представители на бизнеса въз основа на разгледаните добри практики и ноу-хау.
Основните акценти, които ще бъдат разгледани по време на конференцията, са: Алтернативният туризъм – бъдеще за регионалната икономика; Туристическата атракция – предпоставката за нова туристическа дестинация; Устойчивият туристопоток – гаранция за успешни продажби в алтернативния туризъм; Привличане на инвестиции в алтернативния туризъм; Създаване на туристически атракции, които да се превърнат в основни приходоизточници и двигатели на местната икономика. Транснационални туристически клъстери: Гърция – България – Румъния; Възможности за сътрудничество и съвместни туристически проекти.
Говорители ще бъдат експерти с богат опит, които ще представят практически примери и насоки за развитието на алтернативния туризъм в общините Крушари и Тервел, и в региона, на база на добрите международни практики.
Краен резултат от конференцията ще бъде подписването на Меморандум за създаване на европейска партньорска мрежа от участниците в конференцията, който ще даде основата за реализирането на широко подкрепено междурегионално сътрудничество и нова политика за устойчивото и интегрирано развитие на туризма.