Обучение на съдебни служители в Окръжен съд – Добрич

Обучение на 20 съдебни служители за работа с нов модул „Съдебен призовкар” в Съдебно административната система „Съдебно деловодство” се провежда днес в Окръжен съд – Добрич.

Обучение на съдебни служители в Окръжен съд – Добрич
Представители на „Информационно обслужване” АД ще подготвят призовкари, деловодители и съдебни секретари за работа с него и ще ги запознаят с други усъвършенствания и промени в програмата за въвеждане на информация и за справки.

С внедряването на модула „Съдебен призовкар” Окръжен съд – Добрич, цели да повиши качеството и ефективността на работа както на призовкарите, така и на останалите съдебни служители. Ще се подобри контролът върху процеса на връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа. Модулът съдържа потребителски интерфейс за въвеждане на данните за призовките, получени от други съдилища. С него автоматично ще се попълват дневниците за получени и върнати призовки и съобщения, и ще отпадне необходимостта от ръчно водене на Книги за получени и върнати призовки и съдебни книжа.

Модулът „Съдебен призовкар” в Окръжен съд – Добрич, е закупен с целево финансиране от Висшия съдебен съвет.