Двама кандидати за директор на Регионалния исторически музей в Добрич

Двама са допуснатите кандидати до защита на концепция и събеседване за длъжността директор на Регионалния исторически музей, съобщават от Община Добрич.

Двама кандидати за директор на Регионалния исторически музей в Добрич

За участие в конкурса документи са били подадени от Добри Добрев и Надежда Иванова. 
Комисията е решила да допусне кандидатите до втория етап на конкурса - защита на Концепция за дейността и развитието на РИМ - Добрич и събеседване.

Кандидатите са били оценявани от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов. Тя е председателствана от зам.-кмета по Хуманитарни дейности д-р Емилия Баева с членове Росица Маркова, главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване" и Христина Николова, главен експерт “Човешки ресурси” в дирекция “Бюджет и финанси".