Висшистите в Област Добрич са 14%

Данните от преброяванията на населението в България дават възможност да се характеризират както образователното равнище на населението към годините на преброяванията, така и тенденциите на неговото изменение.

Висшистите в Област Добрич са 14%

В България наблюдението на образователния статус на населението започва от преброяването, проведено през 1934г., като за периода до 2011г. образоваността значително се подобрява, следвайки тенденцията на увеличение на относителния дял на хората с висше и средно образование. Тази тенденция се запазва и в нашата област, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич. 

Към 1 февруари 2011 г. броят на населението в област Добрич на седем и повече навършени години е 177 216 души. От тях хората с висше образование (степени доктор, магистър, бакалавър и специалист) са 14 %, със средно – 38 %, с начално и незавършено начално – 17%, а хората, никога не посещавали училище са 3 706 души (2 %). В сравнение с предходното преброяване през 2001г., относителния дял на висшистите и завършилите средно образование се увеличава – тогава те са били съответно  9% с висше и 30 % със средно образование.

 

Завършилите университет в област Добрич на възраст между 30 и 39 години са най- много (5 242 души), следвани от тези между 40 и 49 години(5 232 души). Висшистите над 85 години са само 65 души. В градовете живеят 91 % от висшистите. Въпреки това образователното равнище на добруджанци остава по - ниско от средното за страната, където всеки пети е висшист. По относителен дял на лицата с най-високо образование Добрич се нарежда на 14 място сред останалите 28 области. С най-много дипломи за висше образование са столичани - близо 37%.
    

Област Добрич се класира доста по - напред при ниско образованите: на шесто място при тези с основно, с начално и незавършено начално образование и на четвърто място при лицата, които никога не са посещавали училище.
    

При преброяване 2011 г. се очертаха различия в образователния статус на населението в отделните общини. Най – неблагоприятно е положението в община Крушари, където сред лицата на седем и повече години с висше образование са едва 3,4%. В тази община преобладават лицата с основно образование – 40% и тези с начално и незавършено начално образование – 29%, малко над 6% никога не са стъпвали в училище. Подобна е картината и в община Добричка. Най- много хора са декларирали висше образование в град Добрич – 20%, а никога не са посещавали училище по – малко от 1%.    

 

В останалите общини делът на висшистите е над 11 % в Балчик и Каварна до 6,5 % в Тервел. В община Шабла 41 % са със средно образование, а в Генерал Тошево преобладават тези с основно образование – 35 %.

 

obr1_600