ОИЦ - Добрич представи възможности за финансиране за опазване на защитени зони и птици в Шабла

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. На срещата присъстваха представители на Община Шабла, Зелен образователен център – Шабла и други заинтересовани лица.

ОИЦ - Добрич представи възможности за финансиране за опазване на защитени зони и птици в Шабла

С бюджет от 9 141 202 лв. процедурата ще подкрепи подобряването на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове.
Общини, неправителствени организации, научни институции и структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите са допустими кандидати и партньори по процедурата. Партньорството е допустимо, но не е задължително.

Процедурата ще финансира мерки по извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и други. Допустими за финансиране са разходи за: строително – монтажни работи, оборудване и съоръжения, материални активи, закупуване и осигуряване на софтуер и лицензи, специализирани услуги, провеждане и участие в мероприятия и други.

В проектното предложение задължително трябва да са включени всички дейности (мерки) за съответната защитена зона или съответния вид така, както са указани в Приложение № 1 „Планове за действие за видове и допустими мерки“ и Приложение № 2 „Планове за управление на защитени зони и допустими мерки“ към насоките за кандидатстване. Безвъзмездната помощ е 100%, като одобрените проекти не трябва да генерират приходи.

На срещата се обсъдиха подробно мерките и средствата, определени за тях в Плана за действие за опазване на Червеногушата гъска, световно застрашен вид, зимуващ в Шабленско-Дуранкулашкия езерен комплекс.

Крайния срок за кандидатстване е до 24 октомври 2019 г., 18:30 ч.

Екипът на ОИЦ-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.