Средната продължителност на живота в Област Добрич е 73.4 години

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 73.4 години, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

Средната продължителност на живота в Област Добрич е 73.4 години

Спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.6 години, докато при жените е със 7.8 години по-висока - 77.4 години. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години и спрямо предходния период остава непроменена.
Различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот на различните групи население.

Броят на починалите през 2018 г. в област Добрич е 2 908 души, а коефициентът на обща смъртност - 16.6‰, при 15.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 49 случая, или с 1.7%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (18.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.1‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 146 мъже, при 1 080 мъже за страната. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.7‰) отколкото в градовете (14.4‰).

С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 23.2‰, Монтана - 21.7‰ и Кюстендил - 20.3‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) - 11.7‰.. Област Добрич е на 15-о място с 16.6‰.

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2017 г. е 10.3‰.

През 2018 г. в област Добрич са починали 10 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 7.7‰, при 5.8‰ за страната. За сравнение през 2001 г. коефициента на детска смъртност е 21.5‰, през 2005 г. - 15.4‰, а през 2017 г. - 12.9‰.

В регионален аспект през 2018 г. в общо единадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 1.5‰, и София (столица) - 2.7‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Плевен (11.3‰) и Разград (10.6‰).