Най-много са лекарите на възраст 55-64 години в област Добрич

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Добрич практикуват 464 лекари. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел „Статистически изследвания - Добрич“.

Най-много са лекарите на възраст 55-64 години в област Добрич

Лекарите по дентална медицина са 118. Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения, са 803, от които 517 медицински сестри и 50 акушерки. В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 176 лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са 356, от които 253 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 246 лекари и 118 лекари по дентална медицина. Тук се включват и всички лекари и лекари по дентална медицина, които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 42 лекари.
Към 31.12.2018 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

• Мъже са 195 (42.0%), жени - 269 (58.0%).

• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 188, или 40.5%.

• Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 29, или 6.3%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 95, или 20.5%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 117, или 25.2% от всички лекари в областта, следвани от практикуващите Спешна медицина - 31 (6.7%), Акушерство и гинекология - 29 (6.3%), Педиатрия - 26 (5.6%), Нервни болести - 25 (5.4%), Хирургия - 24 (5.2%), Кардиология - 23 (5.0%), Психиатрия - 22 (4.7%), Ендокринология и болести на обмяната, и Образна диагностика - по 15 (3.2%) Вътрешни болести и Ушно-носно-гърлени болести - по 11 (2.4%).

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за страната е 42.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 10.3 на 10 000 души от населението.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.9 до 62.0 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.0 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50.0).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.0 на 10 000 души от населението. В област Добрич те са 6.7 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.4 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.1) и Ловеч (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.9 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3) и Разград (4.4).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за областта е 6.8 на 10 000 души от населението.