Обявиха конкурс за директор на Домашния социален патронаж и Клуба на пенсионера

От Община Добрич обявиха конкурс за директор на Домашния социален патронаж и Клуба на пенсионера

Обявиха конкурс за директор на Домашния социален патронаж и Клуба на пенсионера

Основната цел на длъжността е кандидатът да ръководи, координира и контролира дейността на Домашния социален патронаж и Клуба на пенсионера и да участва в разработването на проектобюджета им. Освен това трябва да разпределя и контролира разходването на отпуснатите издръжки  на заведенията и да отговаря за финансовата дисциплина. Необходимо е да изготвя план за основния и текущ ремонт на сградата, обзавеждането, съхраняването и опазването на имуществото на заведенията. Кандидатът трябва да осъществява контрол върху спазване клаузите в договора и качественото изпълнение на доставките и ремонтните дейности.

Минималните  изисквания за заемане на длъжността са висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление – Социални дейности и/или Хранителни технологии, както и професионален опит от 5 години.

Конкурсът ще се проведе w етапите - допускане по документи, тест и интервю.

Документите трябва да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община град Добрич до 2 септември.