Общинският съвет одобри в Спортното училище да има паралелка с по-малко ученици от минималния норматив

На редовното си заседание Общинският съвет на Добрич прие предложението от директора на Спортното училище „Г. С. Раковски“ Николай Дяков през предстоящата учебна година да бъде формирана една паралелка пети клас с ученици, по-малък от минималния норматив.

Общинският съвет одобри в Спортното училище да има паралелка с по-малко ученици от минималния норматив

Докладната записка беше мотивирана със спецификата на училището, както и от необходимостта подготовката за активна спортна дейност да започва в ранна възраст. Предложението е било съгласувано с Регионалното управление на образованието в Добрич и е съобразено с разпоредбите на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Средствата за обезпечаване на учебния процес са осигурени в рамките на утвърдения за училището бюджет.

Общинските съветници приеха предложението да бъде формирана една паралелка пети клас с 10 ученици, а финансирането ще се извършва в рамките на делегирания бюджет на съответното училище по единни разходни стандарти.