Четири са основните причини за отпадане на децата от предучилищното и училищно образование

Социално-икономическият фактор, етно-културните традиции, миграцията на населението и социална неграмотност сред родителите са едни от основните причини за отпадането на децата от предучилищно и училищно образование.

Четири са основните причини за отпадане на децата от предучилищното и училищно образование

Това заяви Петър Петровот РУО – Добрич на днешното работно заседание на Областния координационен център, който беше създаден съгласно изискванията на ПМС 100/08.06.2018 г. Заседанието беше председателствано от заместник областният управител Живко Желязков. За участие бяха поканени представители на общо 11 институции, имащи отношение и задължения по обхващането и включването в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна подготовка. По първа точка от дневния ред Петър Петров от РУО Добрич информира, че има резултат от прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и макар само една година да е минала, то вече учениците и децата, които подлежат задължително на предучилищно или училищно образование, за издирване са намалели наполовина. „През миналата година, когато започна работата на Областния координационен център бяха изчистени т. нар. „мъртви души“ в списъците на училищата. Общо през първата година от действието на Механизма за обхващане на децата и учениците участие са взели в 10 експерти от РУО, 179 учители, двама учители от центрове за обществена подкрепа, 57 общински служители и кметове и кметски наместници на населени места, 24 представители на дирекция „Социално подпомагане“ и 52 служители на ОД МВР“ – каза още П. Петров. На база на анализите, Петров посочи и основните проблеми за отпадането на децата от предучилищно и училищно възпитание – социално-икономически фактор, етно-културни традиции, миграция на населението и социална неграмотност сред родителите. По втора точка Ж. Желязков подчерта, че единствено Община Балчик не е посочила, че извършва подготовка за анализ на потребностите за подкрепа на деца и семействата им, за да бъдат обхванати от задължителната предучилищна и училищна подготовка. Димитринка Великова от РУО Добрич информира, че на територията на област Добрич има 600 деца със специални образователни потребности /СОП/, от които 180 се обучават в Центровете за деца със специални образователни потребности, а всички останали – в общообразователните училища. Експертът посочи, че съществен проблем е липсата на психолози и логопеди в детските градини. 

Преди да закрие заседанието Ж. Желязков обърна внимание на представителите на общини, че до 27 август 2019 г. трябва да предоставят в Областна администрация анализи на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, които ще са основа и ще залегнат в Областната стратегия. Заместник областният управител припомни, че в срок до 25 юли 2019 г. всяка институция трябва да определи представители за екипите, които ще работят за издирването и връщането в училищата и детските градини на децата. С изчерпването на дневния ред заместник областният управител Ж. Желязков закри работната среща.